بیهودگی ثروت

Spread the love
مصیبت بزرگی را در زیر این آسمان دیده ام که برای بشر بسیار سنگین است. خدا به بعضی ثروت دارایی و عزت می دهد به طوری که در زندگی کمبودی ندارند ، اما قدرت استفاده از آن را به آنها نداده است .در عوض بیگانه ای می آید و از ثروت آنها استفاده می کند.این نیز بیهوده و مصیبت بزرگی است
 طفل مرده بهتر است از شخصی که صد فرزند داشته باشد و سالهای زیادی زندگی کند اما از خوشیهای دنیا بهره ای نگیرد و جنازه اش آبرومندانه دفن نگردد
اگر کسی دوهزار سال هم زندگی کند،ولی در زندگی خوش و راضی نباشد چه فایده ای دارد؟
سرانجام همگی به یک جا می روند
تمامی زحمت انسان برای شکمش می باشد ،ولی هرگز سیر نمی شود
برتری شخص حکیم بر شخص نادان چیست؟ یا برتری فقیری که می داند چگونه زندگی خود را اداره کند؟ بهتر است به آنچه که دارید و با چشم خود می بینید قانع باشید تا اینکه همیشه در آرزوی داشتن چیزهایی باشید که ندارید
هرچه که هست از قبل معین شده و سر نوشت انسان نیز معلوم است و کسی نمی تواند با آنکه از او تواناتر است مجادله کند
هر چه حرف بیشتر بیهودگی بیشتر
پس چه چیز بهتر است؟ انسان چگونه بداند که برای این عمر کوتاهی که همچون سایه ، کوتاه و زود گذر است ،چه چیز خوب است؟ ویا چگونه بداند که پس از مرگش ، در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *