خطا نه گناه

Spread the love
خطا های ما گناه نیست بلکه به واسطه بیماری است
مثلا خطای زنا یا همجنس گرایی ، یک بیماری جنسی است
اگر به آن به چشم یک بیماری نگاه کنیم دو حالت در درون ما پیش می آید
خود یا دیگران  را تحقیر و سرزنش نمی کنیم و دیگران هم چنین نخواهند کرد
درپی درمان و درمانگر خواهیم بود
نه تنها موقع بیماری خود را سرزنش و تحقیر نخواهیم نمود و دیگران نیز چنین نخواهند کرد بلکه درآن هنگام  به فکر مراقبت و تیمارداری خویش بر خواهیم آمد و دیگران نیز
مثلا موقعی که سرماخورده ایم  سرزنشی درکار نیست ،بلکه استراحت کرده ، سوپ می خوریم وپی درمان و درمانگر می رویم
پس بیاییم به جای احساس گناه از خطاهایمان ، احساس بیماربودن کرده که نه خود ونه دیگران را تحقییر ننماییم  و بر آنها قضاوت نکنیم
به خود و دیگران محبت کرده و تیمارداری کنیم وبه دنبال درمان ودرمانگر واقعی بگردیم
که این کلید نجات است
و از این کابوس بزرگ احساس گناه که چون خوره وجودمان را می خورد  و باعث ناشادی و ناامیدی می گردد رها شده تا درنتیجه تمام احساسات شیطانی در ما ناپدید گردد
پس ، بعد از این آگاهی نسبت به بیماری خود ، بیاییم برای خود و دیگران دعا کنیم
ای خدایی که تو بزرگ ترین طبیب هستی ،این بیماری های روحانی و جسمانی مارا درمان فرما*
حال بعداز هر بار خطا فراموش نکنیم که باید به جای  احساس گناه و سرزنش  خود و دیگران به
درگاه خداوند متعال و درمانگر واقعی رجوع کنیم که اوست تنها درمانگر و بزرگ ترین مانع بروز
بیماری خطا
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *