شاه کلید

Spread the love
روزی ملانصرالدین دربیرون منزل خود به دنبال کلیدش می گشت . عابری که از آنجا می گذشت پرسید
ملا دنبال چه می گردی؟ چرا چنین پریشانی ؟
ملا گفت : کلیدم را گم کرده ام وهرچه به دنبالش می گردم پیدایش نمی کنم
رهگذر پرسید : کلیدت را کجا گم کرده ای ؟
ملا پاسخ داد : در زیرزمین خانه ام
رهگذر با تعجب گفت: پس چرا دربیرون منزلت به دنبال آن می گردی؟
پاسخ داد: زیرا اینجا نور هست؛ ولی زیرزمین خانه ام تاریک است
آری ؛ این حکایت  ما انسانهاست؛ همه ما دراصل کلید زندگی را درزیرزمین خانه وجودمان گم
کرده ایم و آنوقت بیرون از وجودمان به دنبالش می گردیم .البته حق هم داریم چون درونمان تاریک است
  ونیاز به نور داریم تا درون وجودمان را روشن نماییم؛ آنوقت است که کلید را خواهیم یافت
آیا می دانید چگونه؟

تنها راه روشن کردن درونمان ؛ محبت است


.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *