رادیو شادکامی

تنها راه شادکامی از طریق خداوند است
تغییر
Spread the love

Bijzondere_strandenشنهای رنگی

روند تغییرودگردیسی کرم به پروانه روندی است بسیار جالب و قابل تامل
وقتی کرم در داخل پیله قرار دارد بسیار محدود بوده , گویی درزندان ویک سلول انفرادی بسر
می برد. همین که تغییر صورت می گیرد ازاین حبس آزاد شده و به پرواز درمی آید .بدین معنی که
بدون تغییر، آزادی میسر نیست ؛ وهمچنین پس از آزادی نیز بازگشت به پیله  ممکن نیست
این مثال خوبی است برای تغییر انسان
انسان هم وقتی تغییر می کند نمی تواند به جایگاه قبلی خود بازگردد
دراصل تغییر در انسان آنچنان عجیب است که اورا از جایگاهی به جایگاه کاملاً متفاوت می برد
ولی آنچه که مانع تغییر انسان می شود , تعصبات و عدم آگاهی اوست
انسان دراصل خودبه خود تغییر خواهد کرد به شرط آنکه تعصب نداشته و بخواهد  که تغییر نماید
  پس خود را از هر تعصبی رها کرده و شاد باشید تا تغییر و دگرگونی در شما انجام پذیرد
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

گفتگو

شعروادبیات

قصه

آشپزخانه

دانستنیها

Share on Facebook

803
Share

ديدگاههاي اخير