پایداری

Spread the love

اینجا بشنوید

esteghamt1

۱ـ استقامت و پایداری به چه معناست؟

استقامت به معنای پابرجا بودن و مقاومت کردن در به پایان رساندن راه و مسیری که در آن هستیم می‌باشد و ما را به اهدافمان نزدیک خواهد کرد. نوع استقامت و تأثیر آن بر ما بسته به هدفی است که می‌خواهیم به آن برسیم. مسلماً اگر اهدافمان اهدافی دنیائی باشد، استقامت و پابرجائی کاری دشوار بوده ولی استقامت و پایداری در امور معنوی، چون هدف، خداوند است کار دشواری نیست زیرا این استقامت بر ایمان و امید پابرجاست. همان‌طور که خداوند می‌فرماید: بلکه در زحمات خود نیز شاهد هستیم، زیرا میدانیم که زحمت ما بردباری و استقامت ایجاد می‌کند و بردباری موجب می‌شود که مورد قبول خداوند شویم و این امر امید را می‌آفریند. در راه معنویت و خداوند تا حد جان هم می‌توان مقاومت کرد ولی وقتی مسائل و مشکلات مادی به‌میان می‌آید، در پی راهی می‌گردیم که از آن بگریزیم.

۲ـ آیا ثبات قدم به معنای لجبازی است؟

به هیچ‌عنوان. ثبات قدم جنبه روحانی استقامت است درصورتی‌که لجبازی جنبه مادی آن. کسی که از روی لجبازی در انجام کاری اصرار می‌ورزد لذتی نمی‌برد و به نوعی خود آزاری می‌کند. انسان لجباز محبّت ندارد و کسی که محبّت ندارد به خداوند ایمان ندارد و انسان بی‌ایمان امیدی نخواهد داشت ولی در مقابل کسی که ثبات قدم دارد و لجبازی ندارد با ایمان می‌تواند استقامت داشته باشد، چنین شخصی صبور بوده و با ایمان و امید تحمل می‌کند و به وعده‌های خداوند مطمئن است. استقامت و پایداری که براساس ایمان باشد نه لجبازی بلکه واقعاً پایداری خواهد‌بود و به آسانی تمام نمی‌شود و این دو با هم بسیار متفاوتند. در استقامتی که براساس ایمان باشد، حتی لذت آفرین بوده وایجاد خستگی نمی کند.

۳ـ چرا شخصی که دارای ثبات قدم است در زندگی موفق‌تر است؟

شخصی که دارای ثبات قدم است، ایمان دارد. امید او براساس ایمانش به او کمک می‌کند که استوار بماند. موفقیت شخص ثابت قدم از یک سو بسته به پشتکار اوست و از سوی دیگر بستگی به ایمان او دارد هرچند خود پشتکاری نیز محصول ایمان و امید است. کسی که امیدوار نباشد، پشتکار نخواهد داشت. ما اوّل باید به یک جایگاه محکم تکیه کنیم و آن‌گاه می‌توانیم استقامت کافی داشته باشیم. کسی که در جای نرم و سست بخواهد مقاومت کند به زودی فروخواهد ریخت برای همین است که خداوند می‌فرماید: عمارت خود را بر صخره بنا کنید نه بر شن‌های ساحل، چون زیربنای محکم، عمارت را نگه‌می‌دارد و آن صخره چیزی نیست جز خود خداوند. پس کسی که ثبات قدم براساس ایمان و توکّل به خدا دارد موفق‌ خواهد‌بود.

۴ـ مهّم‌ترین مسأله‌ای که باید در آن ثابت قدم بود چیست؟

مهّم‌ترین مسأله خداست. چون اوست که بر همه چیزمان واقف است و هیچ چیز از چشمانش پنهان نمی‌ماند. خداوند و تنها خداوند است که باید نسبت به او ثابت قدم باشیم چون او امید، ایمان و محبّت است و هرگز پایمال نمی‌شود، ما باید نسبت به خداوند غیرت داشته باشیم چون او خدای ما، پدر ما، همراه ما، دوست ما و همه کس ماست وقتی همه توجه مان به او باشد و در این امر ثابت قدم باشیم موفق‌ خواهیم بود ولی وقتی فقط مواقع سختی و مشکل خداوند را برای حل مشکلاتمان بخواهیم و به یاد آوریم مسلماً موفقیتمان زیاد نخواهد بود ومن فکر می کنم گاهی وقتی دچارسختی می شویم خداوند این اجازه  را داده است زیرا او می داند که انسانها درمواقع سختی بیشتر او رایاد کرده و بسویش برمیگردند. به عبارتی دوری از خداوند ما را به سختی

 می اندازد. پس بهتر است که قبل از مشکلات به او رو آوریم، و با تمامی فکر، قلب و جانمان او را دوست بداریم و محبّت نمائیم همان‌طور که او چنین می‌کند و با تمام وجود در عشق و محبّت او استوار و پابرجا باشیم.

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *