آسایش

Spread the love

اینجا بشنوید

درکلام خداوند است که:

همسایه ات را مانند جان خود دوست بدار و با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما!

حافظ این کلام را آسایش واقعی می داند :

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است            با دوستان مروت با دشمنان مدارا

در اینجا در می یابیم که آسایش به معنای خوشگذرانی و راحتی فردی نیست و این جهان جایگاه آسایش و راحتی نمی باشد .

چنانکه سعدی صریحا می گوید ، آسایش در این دنیا نیست و هر گاه بدنبال آسایش و خوشی و آرامش دنیوی نباشی به آسایش واقعی دست خواهی یافت:

رنجها بردیم و آسایش نبود اندر جهان            ترک آسایش گرفتیم ، این زمان آسوده ایم

کلام خداوند به ما می آموزد که جهان نمی تواند آن آرامش را به طوری که خداوند به شما می دهد بدهد.

در جایی دیگر سعدی بر این عقیده است ، خوش به حال کسانیکه آسایش دیگری را بر آسایش خود ترجیح میدهند :

خنک آنکه آسایش مرد و زن           گزیند بر آرامش خویشتن

البته کلام خداوند واضح به ما می گوید ، منظور ازایجاد آسایش برای دیگران چیست؟ بخاطر خیریت و تقویت اطرافیان خود در فکر راحتی آنها باشید.

پس ایجاد آرامش و آسایش برای دیگری به معنای خوشیهای دنیوی و بی بند و باری نیست ، بلکه هر آنچه که باعث رشد و بنای روحی کسی باشد.

و بقول سعدی تنها آسایشی که از جانب خداوند به ما ارزانی شود همان برای ما کافی است :

هر چه از دنیا و عقبی راحت و آسایش است             گر تو با ما خوش در آیی ، ما از آن آسوده آیم

پس میبینیم که این جهان و ساکنینش توان بخشیدن آسایش و آرامش را به ما ندارند و تنها خداوند است که بر همه چیز آگاه بوده و اوست که سختیها را بر ما آسان می گرداند .

چنانکه نظامی نیز میگوید :

خداوندا چو آید پای بر سنگ            فتد کشتی در آن گردابه تنگ

نظامی را به آسایش رسانی             ببخشی و ببخشایش رسانی

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *