مشارکت و معاشرت

Spread the love

اینجا بشنوید

زیباترین مشارکت و معاشرت، همراه و همراز بودن با خداوند است و تا زمانی‌که می‌توان با خداوند و دوستداران او همراه گردیم چه نیاز به دیگران؟

عطّار نیشابوری زیبا می‌سراید که:

   چو با عیسی توان همراز بودن            که خواهد با خری انباز بودن

 چرا با خر شریک آئی به شهوت؟         چو با عیسی توان بودن به خلوت

هم‌چنین کلام خداوند آشکارا تأکید می‌کند که همگی ما اعضای یک بدنیم و اگر عضوی به درد آید اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. هم‌چنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند شد.

همین مضمون را در شعر زیبای سعدی شیرازی می‌خوانیم:

   چو عضوی بدرد آورد روزگار           دگر عضوها را نماند قرار

و در ادامه، کلام می‌گوید: با دلشادان شادی کنید و با ماتمیان ماتم گیرید.

چنان‌که فیض کاشانی نیز می‌گوید:

چون بگرید یارباید یارهم گریان شود   نی که این گرید جدا،گاه آن شودگریان جدا

درغم واندوه باشد یاربا یاران شریک   درنشاط و کامرانی نبود ازایشان جدا

در هر حال می‌دانیم همراهی و همنشینی با نیکان و دانایان سودمندتر از همراهی با جاهلان است و همگی از تأثیر همنشین چه نیکو و چه بد، بررفتارخود آگاهیم.

خوشا به حال کسی که با شریران مشورت نمی‌کند و به راه گناهکاران نمی‌رود و با مسخره کنندگان همنشین نمی‌شود.

پس با این اوصاف همواره باید بکوشیم که رفتار و کردار شایسته و خداپسندانه‌ای داشته باشیم و دست از غرور و خودخواهی برداریم و با دیگران همان‌طور رفتار کنیم که می خواهیم ایشان با ما رفتار کنند.

فیض کاشانی طبق این کلام خداوند می‌گوید:

هرچه بپسنددبه خود بپسنددآن رابهریار**هرچه ازخوددورخواهد،خواهدازیاران جدا

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *