سخاوتمندی

Spread the love

اینجا بشنوید

[ti_audio media=”3711″]

[ti_audio media=”3712″]

be1

    1. ۱٫سخاوت به چه معناست؟

سخاوتمندی به معنای بخشش است و انسان سخی یعنی انسان بخشنده. بخشش و سخاومندی دارای ابعاد متفاوتی است. ما وقتی از سخاوت می گوییم بیشتر ذهنمان متوجه دست و دلبازی و بخشش مال و منال مادی می شود. ولی خود بخشش به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از خطاها نیز می باشد و چه جالب خواهد بود که از سخاوت این معنا را نیز درک کنیم و کسی که دیگران را می بخشد و از خطاهایشان چشمپوشی می کند را سخی بنامیم.

آیا هرگز چنین فکرکرده بودید؟ ببینید عزیزان ! ما به کلمات معنا می بخشیم، پس بیاییم سخاوتمندی را از بعد غیر مادی نیز بنگریم وبه کسانیکه غیرازبخشیدن مال به دیگران ، ازخطاهایشان نیز چشم پوشی میکنند را هم سخاوتمند بنامیم چرا که این بخشش ازآن یکی قدرت و توان بیشتری می طلبد.همچنین قبل از همه اینها بیاییم خودرا ببخشیم و نسبت به خود هم سخی  و مهربان باشیم.

درواقع به ترتیب اول خود را ببخشید بعد دیگران را و سپس به دیگران بخشش نمایید.این بهترین سخاوتمندی خواهد بود و آنگاه خداوند هم مارا خواهد بخشید و به آرامش می رسیم.بقول عطار:

 سخاوت کن که هرکس کو سخی بود     روا نبود که گویم دوزخی بود

و بقول خداوند که می فرماید:

سخاوتمند باش تا کامیاب شوی . کسی که دیگران را سیراب می کند خودش هم سیراب می شود.

 

    1. ۲٫شخص سخاوتمند کیست؟

شخص سخاوتمند کسی است که می بخشد یعنی هرسه مرحله بخشش را انجام دهد . کسی که کینه دارد ، خشم دارد ؛ محبت ندارد . هرکسی که از نظر مادی به دیگران چیزی بدهدسخی نیست. کسی بخشنده است که اول خودرا ببخشد بعد دیگران را حتی دشمنانش را و سپس اموال دنیایی خودرا.

هماگونه که خداوند می فرماید: ببخشید تا بخشیده شوید و همچنین می فرماد : اگر قربانی خودرا به قربانگاه می آوری اول باید از برادر و خواهر خود طلب بخشش کنی آنگاه قربانی خودرا نزدم بیاور. یعنی قبل از اینکه اموال خودرا ببخشی  ببخش و طلب بخشش کن تا مورد قبول افتد.

واقعا اگر از شخصی دلگیر باشیم  چگونه می توانیم هدیه ای به او داده و اورا ببخشیم؟ آیا نه اینکه اول باید اورا ببخشیم و بعد هدیه خودرا تقدیم کنیم؟ شاید بگویید خوب به کسانی هدیه می دهیم که از آنها دلگیر نیستیم؛ ولی باید بگویم حتی اگر از یک نفر

 هم دلگیر باشیم مورد قبول خداوند واقع نمی شویم، مگر اینکه برای امور دنیایی می خواهیم ببخشیم که اسم آن دیگر سخاوت نیست، خودنمایی یا رشوه و باج است. پس اگر می خواهیم بجای رشوه و خودنمایی سخاوتمند باشیم به مراحل سه گانه بخشش توجه کنیم که هیچ چیز از چشم خداوند پنهان بین مخفی نمی ماند و برهمه امور ما واقف است واز دلهای ما خبر دارد و آنگونه ببخشیم که دست راستمان از دست چپمان باخبر نگردد.

 

    1. ۳٫چراغالبا شخص سخی از شخص بخیل ثروتمندتراست؟

به قول ضرب المثلی از همان دست که می دهی می گیری ؛ خوب هرچه که بیشتر بدهیم بیشتر دریافت می کنیم . البته این شاید

برای ذهن ومحاسبات ریاضی کمی گمراه کننده به نظر بیاید ولی در حقیقت همین طور است. مهم این است که واقعا باسخاوت

ببخشید ، یعنی بخشیدن باید همراه باعشق و محبت باشد.

اگر هدیه یا بخشش ما با محبت نباشد باید به ذهن خود حق بدهید که گیج بشود و بگوید این چه حرفی است که هر چه بیشتر ببخشیم بیشتر دریافت می کنیم چون اگربا محبت و عشق نباشد نه تنها چیزی دریافت نمی کنیم بلکه فقط از دست می دهیم .

درحقیقت باید دو مرحله اول بخشش را هم انجام دهیم تا بتوانیم به مرحله سوم یعنی بخشیدن اموال برسیم . کسی که خود ودیگران را نبخشیده با دادن اموال خود درپی چیزی غیر از سخاوت است که آن می تواند خودنمایی یا بدست آوردن جایگاهی خاص در جامعه باشد. اتفاقا بسیاری از دنیاپرستان هم برای فریفتن مردم و جلب مشتری بیشتر هدیه هایی می دهند که هرگز هدفشان محبت نیست بلکه فروش بیشتر است.

ثروت شخص سخی از محبت اوست ممکن است که خودش از نظر مادی چیزی نداشته باشد ولی به دلیل عبور از دو مرحله اول بخشش یعنی بخشش خود و دیگران؛ همه اورا باسخاوت دانسته و هرچه بخواهد با رغبت به او میدهند وبالقوه او صاحب اموال دیگران نیز هست و ثروتمند است.

 

    1. ۴٫چگونه می توان به صفت سخاوتمندی آراسته شد؟

برای رسیدن به این صفت که ازآن خداست ، باید تمرین کرد و قبل از تمرین هم دعا.درواقع این صفتی است که باید برای یافتنش از خداوند که منبع آن است درخواست شود و درجهت محقق شدنش باجدیت تمرن وتلاش کرد.مثل دری است که دروجود ماهست ولی برای بازکردنش باید از خداوند تقاضای کلید کنیم و سپس برای گشودنش بوسیله کلیدی که از خداوند دریافت می کنیم تمرین کنیم.

یکی از تمرینها ایمان است که بسیار دارای اهمیت است. ایمان و اعتماد به خداوند و بخشش که خداوند بالاترین بخشنده و سخاوت است، سپس به اینکه باید ببخشیم تا بخشیده شویم و این را فراموش نکنیم که خداوندی که گناهان مارابخشیده ماهم خودمان را ببخشیم.

رایگان یافته ایم رایگان هم بدهیم. همه دارایی و سلامتی و وجودمان از آن خداست . با این تمرینها این صفت در ما هرروز متبلور و شکوفا می گردد. همانگونه که خداوند می فرماید: سخاوتمند باش تا کامیاب شوی ، کسی که دیگران را سیراب می کند خودش هم سیراب می شود. یابقول سنایی:

          نیکی و سخاوت کن ومشمر که چو ایزد                       پاداش ده و مفضل و نیکو ثمری نیست

پس ایمان داشته و دعا کنیم و ببخشیم، هم خودهم دیگری را، تا بخشیده شویم و آنگاه این فیض و صفت سخاوت درما بارورگردد. 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *