تاثیر پذیری

Spread the love

اینجا بشنوید

[ti_audio media=”3683″]

[ti_audio media=”3684″]

168924_121904547880592_111448215592892_156834_3390551_n

۱-تاثیرپذیری و تعصب به چه معنا هستند؟

 تاثیر پذیری نقطه مقابل تعصب است. البته تاثیرپذیری می تواند مثبت یا منفی باشد. تاثیرپذیری باید با تامل وتفکر باشد. وقتی از امرویا موضوعی متاثر می شویم و بر ما تاثیر می گذارد، با تامل می توانیم آن را بپذیریم.

ولی اگر بدون تامل و اندیشه آن را بپذیریم خوب نیست و اگر بدن تامل و اندیشه آن را رد کنیم هم نادرست بوده وانسانی متعصب هستیم. گاهی ما بدون اینکه خودمتوجه باشیم یک طرز فکر یا بینش را سالها و نسلها

 پیروی می کنیم بدون اینکه در آن تفکر واندیشه کنیم و با هر اندیشه نو مخالفت می کنیم؛ این باعث می شود که درواقع همچون مردگان باشیم . چون انسان زنده متحول است و با اندیشه های نو رشد می کند ولی گاهی

اندیشه های کهنه درست و کاملا برحقند، دراین صورت باید درآنها استوار باشیم.

اندیشه، طرزفکر و دین اموری موروثی نیستند؛ واقعا اگر در زندگی خود احساس شادی نمی کنیم و رضایت نداریم ، باید درآنها یک بررسی مجدد کنیم و اگر نیاز به اصلاح دارند آن را ترمیم نماییم. چون یکی از امور

مهمی که باعث تغییر روحیه انسان می گردد طرز فک و دین ومذهبش می باشد واگر فاقد آنها هستیم باید دریافتن اندیشه درست جدی باشیم.

۲ – آیا هرنوع تاثیرپذیری درست است؟

مسلما هرنوع تاثیرپذیری ای درست نیست. تاثیرپذیری باید با فکر و اندیشه و براساس حقیقت باشد و حقیقت چیزی نیست جزخداوند. تاثیرپذیری که براساس روحانیت باشد درست است .البته بقول کلام خداوند ما همیشه

 مطابق حقایقی که کسب کرده ایم زندگی می کنیم ولی می توانیم آنچه را که دریافت کرده ایم مدام چک کنیم که هرچه بیشتر با حقیقت خداوند هماهنگ باشند.

شناخت حقیقت آسان است. چون پراز مهر و محبت است ، عادل، صبور و شاد است و هرگز به همراه ناپاکی ، ظلم ، خشونت ، بی عدالتی و ازاین قبیل نیست.

پس هرجا درزندگی خود با اینها روبرو شدیم باید به درستی طرز فکر و مسلکی که براساس آن هستیم شک کنیم و در ترمیم و یا تعویض آن کوشا باشیم.

ما همیشه از محیط خود تاثیر میگیریم و برآن تاثیر می گذاریم ، ولی هرچه برمعیارهای درست حقیقت نزدیکتر شویم خوب تاثیر میگیریم  و خوب وصحیح تاثیر می گذاریم.

بهتراست بیشترین تاثیر را از خداوند و معنویت بگیریم تا از دنیا چون خداوند و معنویت هرگز تغییر نم کند و همیشگی است ولی دنیا مدام تغییر می کند و ثباتی ندارد.

۳-معمولا چه کسانی بیشتر تاثیرگذارند؟ 

 شاید این پاسخ قدری گمراه کننده به نظر بیاید ولی من فکرمی کنم افراد سودجو این روزها تاثیرگذارتربوده اند. وقتی به دنیا نگاه می کنیم این را می بینیم ، ای کاش که افراد روحانی تاثیرگذارتر بودند، ولی درواقع

 می بینیم که دنیاپرستان با انواع ترفندها مردم را می فریبند و بر آنها تاثیر میگذارند.

 مردم هرچه به امور دنیای دلبسته تر باشند دنیا و دنیا پرستان برآنها تاثیر می گذارند ولی برافراد روحانی و وارسته افراد روحانی و معنوی تاثیرگذارند. البته گاهی رفتار و گفتار افراد وارسته برمردم دنیایی هم تاثیر

 موقت دارد ولی فقط ظاهری بوده و فراموش می شود.

 البته خوب است که تلاش کنیم که در مسیر درست و حقیقی خداوند خود را نگه داریم و مطمئنا خداوند از طریق مابر دیگران تاثیر خواهد گذاشت. دلیل اینکه خداوند انسان را آزاد گذاشته چون اورا آزاد آفریده است 

 والا برای خداوند کاری ندارد که یک لحظه همه را تغییر دهد و بر آنها تاثیر گذارد و او بالاترین تاثیرگذاری را دارد؛ ولی چون آزادی را نمی خواهد از انسان بگیرد به او اختیار داده تا انتخاب کند و تاثیر پذیری خود

 را مدیریت نماید.

 پس باید دعا کنیم و تاثیرپذیری خودرا درامور روحانی و معنوی متمرکز کنیم و در همین امور نیز بر دیگران تاثیر گذار باشیمکه این حقیقت و جاودانگی است.

 4- پذیرش و پیروی از چه اموری باعث زندگی شایسته خواهد شد؟

   پذیرش و پیروی از اموری باعث زندگی شایسته میگردد که جاودانه باشند؛ فکر کنید اگر از اموری پیروی کنیم که امروز هستند و فردا نخواهند بود چه اتفاقی می افتد؟ آیا هیچ انسان سالمی چنین خواهد کرد که

   اموری را بپذیرد و پیروی کند که فقط امروز وجوددارد و فردا پایمال می گردد؟

   خوب امور دنیوی چنین هستند، ولی امور روحانی و مربوط به خداوند جاودانه بوده و هرگز پایمال نمی گردد.همانگونه که خداوند می فرماید: عاقبت دلبستگی به امور نفسانی ، مرگ  و عاقبت پیروی از امور

   روحانی، حیات و آرامش است.پس آن اموری را که منشا سلامتی و بنای یکدیگر است ،پیروی نمائید.

   به قول مولانا:

      تا توانی بنده شو؛ سلطان مباش          زخم کش چون گوی شو؛ چوگان مباش

   از طرفی دیگر پیروی از امور دنیایی نیاز به انواع بیمه ها دارند چون خود هیچ تضمینی ندارند. ولی امور معنوی بواسطه ایمانمان تضمین هستند و حتی امور دنیایی هم اگر ایمان داشته باشیم تضمین خواهند شد

   ولی امور روحانی به واسطه بیمه های دنیایی تضمین نمی شوند.

   شایستگی زندگی روحانی ازاین روست که هرگز خشمگین نیست ، صبور است ، شاد است و پراز امید و محبت و ناشایستگی زندگی مادی ااین روست که در ظاهر قول همه اینها را به ما می دهد ولی درعمل

   چنین نیست و به مثابه سراب می ماند. 

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *