۵ توصیه عجیب

Spread the love

 

ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻴﺪ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻳﺪ ﮐﻪ آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﻲ‌ﺗﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺰﺷﮏ، روان ﻣﺎﺳﺖ ۵ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻋﺠﻴﺐ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺎورﺗﺎن ﺷﻮد

 آﻟﺮژی دارﻳﺪ؟ ﺑﺨﻨﺪﻳد

وﻗﺘﻲ دﭼﺎر آﻟﺮژی ﻣﻲ‌ﺷﻮﻳﺪ، ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ‌ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻨﺪﻳﺪن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻣﺤﻘﻘﺎن ژاﭘﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد زﻣﺎﻧﻲ‌ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﺧﻨﺪه‌دار ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ‌ﻣﻲ‌ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﻲ‌ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻳﮏ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺪی ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ، ﭘﻴﺎﭘﻲ ﻋﺴﻄﻪ ﻣﻲ‌ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻨﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮﻳﻊ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ‌ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﻓﺮد ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﻮد

 ﺑﺪﻧﺘﺎن زﺧﻢ اﺳﺖ؟ ﺧﻮش‌اﺧﻼق ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺧﻮش‌رﻓﺘﺎری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﮐﻪ زﺧﻢ‌ﻫﺎی ﺑﺪﻧﺘﺎن زودﺗﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ. دﮐﺘﺮ ﺟﺎﻧﻴﺖ ﮐﻴﮑﻠﺖ، اﺳﺘﺎد رواﻧﭙﺰﺷﮑﻲ داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﻳﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ‌آﻣﻴﺰ، روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ‌ﻫﺎ و ﮐﺒﻮدﺷﺪﮔﻲ‌ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲ‌دﻫﺪ. اﻣﺎ ﺧﻮش‌رﻓﺘﺎری و ﻣﺜﺒﺖ اﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺰان واﺳﻄﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺘﻮﮐﻴﻦ در ﺑﺪن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺳﺎﻳﺘﻮﮐﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻠﻮل‌ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﻴﻢ زﺧﻢ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ آﺳﻴﺐ‌دﻳﺪه ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ،ﻧﻮاﺣﻲ اﻃﺮاف زﺧﻢ زود‌ﺗﺮ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺷﺎداب و ﺳﺮﺣﺎل ﺑﺎﺷﻴﺪ. دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را ﺑﺎ ﻳﮏ دﻋﻮت ﺑﺮای ﺷﺎم ﻳﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻪ دﻳﺪن اﻗﻮام و ﺧﻮﻳﺸﺎن‌ﺗﺎن ﺑﺮوﻳﺪ و ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻴﺪ. ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﻲ ﺧﻮب ﻣﻲ‌ﺷﻮﻳﺪ

 ﺑﻴﻤﺎرﻳﺪ؟ ﺧﻮش‌ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺪﺑﻴﻨﻲ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎری‌ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ‌ﺑﺨﺸﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺗﺴﺖ‌ﻫﺎی ﺧﻮش‌ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﺮه ﺧﻮﺑﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ۵۵ درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎاﻣﻴﺪی ﻣﻲ‌ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎری‌ﻫﺎی ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﭙﺎس‌ﮔﺰارﺷﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﺳﺘﺎن، اﻗﻮام و… ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻌﻲ ﮐﻨﻴﺪ از ﻧﺎراﺣﺘﻲ و ﻧﺎاﻣﻴﺪی در ﺧﺼﻮص ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ‌ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ‌اﻳﺪ؛ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻴﺪ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﺲ ﺳﭙﺎس‌ﮔﺰاری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

 دﻧﺒﺎل ﺗﻨﺎﺳﺐ‌اﻧﺪاﻣﻴﺪ؟ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎزی ﮐﻨﻴﺪ

در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮی از ورزش‌ﻫﺎ و ﻧﺮﻣﺶ‌ﻫﺎ را ﺗﺪاﻋﻲ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدﺗﺎن ﺳﺮﻳﻊ‌ﺗﺮ ﺷﻮد. داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻴﻮﻟﻨﺪ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮی ذﻫﻨﻲ از ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن وزﻧﻪ و ﻳﺎ وزﻧﻪ‌ﺑﺮداری ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ‌ﻫﺎی ﻗﻮی‌ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮدﺗﺎن ﺳﺮﻳﻊ‌ﺗﺮ ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻠﻴﻮﻟﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺮداﻧﻲ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮی از ورزش و وزﻧﻪ‌زدن ﺑﺮای ﻋﻀﻠﻪ دوﺳﺮﺑﺎزو ﺳﺎﺧﺘﻪ‌اﻧﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ‌ای آﻧﻬﺎ ﺑﺪون اﻳﻨﮑﻪ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم وزﻧﻪ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه۱۳ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ روز ﺑﺮای ۱۵ دﻗﻴﻘﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ آﺳﻴﺐ‌دﻳﺪه‌ﺗﺎن را ﻧﺮﻣﺶ ﻣﻲ‌دﻫﻴﺪ. ﺗﻤﺎم ﺟﺰﻳﻴﺎت ورزش را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﻴﺪ. ﻫﺮ ﻓﺸﺎری را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ‌ﺗﺎن وارد ﻣﻲ‌ﺷﻮد، در ذﻫﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻨﻴﺪ. اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ‌ﺗﺎن را ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ‌ﻃﻮر اﻳﻦ‌ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

 ﮐﺎرﺗﺎن ﺣﺴﺎس اﺳﺖ؟ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮔﻮش ﮐﻨﻴﺪ

وﻗﺘﻲ در ﺟﺎده در ﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﭼﺸﻤﺎن‌ﺗﺎن از ﻓﺮط ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ‌ﺷﻮد، رادﻳﻮی اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ‌ﺗﺎن را روﺷﻦ ﻣﻲ‌ﮐﻨﻴﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن ژاﭘﻨﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﮔﻮش ﮐﺮدن زﻣﺎﻧﻲ‌ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ‌ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻴﺪ؛ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ ﮐﻨﻴﺪ و ﮐﺎرﺗﺎن را دﻗﻴﻖ‌ﺗﺮ و ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ. ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌‌ﺷﻮد ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﮐﻪ از ﻣﻐﺰ ﺻﺎدر ﻣﻲ‌ﺷﻮد، ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻲ‌ﺣﺎﺻﻞ و ﺧﺴﺘﮕﻲ آﻓﺮﻳﻦ را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﻲ‌ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ‌ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﮐﺎرﺗﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ‌ﮐﻪ ﻓﺮدای ﻳﮏ ﺷﺐ ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ از ﻣﻬﻤﺎن در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی ‌ﻇﺮف‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد را روﺷﻦ ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮاغ ﺑﺎل ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن اداﻣﻪ دﻫﻴﺪ

آرزوﻣﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﻤا

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *