دو رنگی

Spread the love

اینجا بشنوید

یکی از خصوصیّات ناپسندی که می‌تواند انسان‌ها را از پاکی و صفا و صداقت دور سازد ریا و دورنگی است که غالباً ریشه فساد و تباهی نیز هست.

همان‌گونه که پروین اعتصامی می‌سراید:

روی و ریا را مکن آئین خویش           هرچه فساد است ز روی و ریاست

حال چرا ریا، منتهی به فساد و تباهی می‌گردد؟

زیرا رفتار متزورانه و دورنگی از آنِ شیطان است و بس و هر آن‌که لباس تزویر بپوشد، فرزند شیطان خواهد شد. دراین‌باره نیز پروین چنین می‌گوید:

مباف جامه روی وریا که جز ابلیس       کس این دو رشته پوسیده پود وتار نکرد

از طرف دیگر بدترین نوع تزویر و ریا هنگام طاعت و عبادت خداوند است:

مکن هرگز بطاعت خودنمائی       بران زین خانه، نفس خودنما را

حافظ نیز از واعظین دروغین و ریاکار گله کرده و می‌گوید:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند      چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

و در نتیجه خود را از ایشان دور ساخته و می‌گوید:

دور شو از برم واعظ و بیهوده مگوی        من نه آنم که دگر گوش به تزویر کنم

در کلام خداوند هم می‌خوانیم:

وقتی دعا می‌کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در خیابان‌ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند.

خاقانی نیز از افراد و گروه‌هائی که می‌خواهند در دین خداوند با تزویر و ریا خدشه وارد کنند گله داشته و در عین حال مطمئن است که آن‌ها به نتیجه نخواهند رسید.

خواهند جماعتی که تزویر کنند       از حیله طریق شرع تغییر کنند

تغییر قضا به هیچ روی ممکن نیست       هرچند که این گروه تدبیر کنند

عطّار نیز در همین رابطه می‌گوید:

در شریعت حیله و تزویر نیست       هرکس اندر شریعت پیر نیست

و پروین چه زیبا نتیجه عمل ریاکاران و حیله‌گران را بیان می‌کند:

دام تزویری که گستردیم بهر صید خلق      کرد مارا پایبند وخود شدیم آخر شکار

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *