شکیبایی

Spread the love


ما اشخاص صبور و پرتحمل را خوشبخت می‌‌دانیم هم‌چنین‌ درباره صبر و تحمل ایوب شنیده‌ایم و می‌دانیم خداوند سرانجام با او چه کرد. زیرا خداوند بی‌نهایت رحیم و مهربان است.آری، بزرگ‌ترین و نیرومند‌ترین قدرتی که خداوند به ما عطا فرموده، توان صبر و تحمل است.سعدی می‌گوید

«ساعد دل چون نداشت قوّت بازوی صبر                      دست غمش در شکست پنجه نیروی من»

پس با استفاده از نیروی عظیم صبر است که می‌توانیم بر مشکلات فائق آئیم و از سختی‌ها بگذریم.پروین اعتصامی در بیتی می‌گوید

«پروین! به روز حادثه و سختی          در کار بند صبر و مدارا را»

و در عین حال او معتقد است که صبر و شکیبائی نیز با سختی به‌دست می‌آید

«ساختم با آن‌که عمری سوختم            سوختم یک عمر و صبر آموختم»

در اینجانب به این نکته می‌رسیم که صبوری راه‌حل گذشتن از سختی‌هاست و همین سختی‌ها هم به ما توان صبر را ارزانی می‌دارد.حال عاقبت این صبر چیست؟ حافظ می‌گوید:

«صبر کن حافظ به سختی روز و شب      عاقبت روزی بیابی کام را»

و یا

«ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت         با درد صبر کن که دوا می‌فرستمت»

ناصر خسرو می‌سراید:

اگر آن جهان با صفا را می‌خواهی می‌بایست صبور باشی

«تا زین جهان به صبر برون نائی            چون یابی آن جهان مصفّا را؟!»

مولوی صبر را کلید گشایش کارها و شکرگزاری را کلید رضایت و خرسندی می‌داند

«سرسبز و خوش هر تره ای، نعره‌زنان هر ذره‌ای               کالصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح‌الرضا»

هم‌چنین او متعقد است که شخص روشن ضمیر با صبوری کمی که  دارد  می‌تواند به تمام مرادهای دل نائل گردد

«ای دل روشن ضمیر بر همه دل‌ها امیر          صبر گزیدی و یافت جان تو جمله مراد»
در کلام خداوند می‌خوانیم: امّا اگر در امید چیزی هستیم که هنوز نیافته‌ایم با صبر منتظر آن می‌شویم.پس ما با صبر و تحمل منتظر رحمت و برکت خداوند هستیم و هیچگاه نومید نمی‌گردیم، همچنان که ملک‌الشعرای بهار نیز آشکارا می‌گوید
روزی دو سه صبر کن به امید         از رحمت حق مباش نومید
ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *