سخاوتمندی

Spread the love

اینجا بشنوید

تونیکی می کن و در دجله انداز         که ایزد دربیابانت دهد باز

همگی بااین مثل آشنایی داشته و هرچند که بسیاری از ما آن را دوست می داریم و می پسندیم ولی دراجرای آن کوشا نییستیم و بیشتر درحد پند و نصیحت به دیگران چیره دستیم.

آری چند درصد ما حاضریم ببخشیم و نیکی کنیم بدون چشم داشت؟ خداوند می فرماید: خوشا به حال کسانی که دراندیشه فقراهستند.خداوند آنان را هنگام سختی نجات خواهد داد.

سنایی معتقد است که ما میبایست فقط نیکی و سخاوت نماییم و هیچگاه بررسی نکنیم که چقدر و کجا و برای که و چه چنین کرده ایم، زیرا هرچه کنیم نخواهیم توانست بقدر خداوند نیکو و سخی گردیم:

 نیکی و سخاوت کن ومشمر، که چوایزد    پاداش ده و مفضل و نیکو ثمری نیست   

سخاوتمندی و بخشندگی همواره به انسان شعف و قدرتی می بخشد که درطول تاریخ هرگز فراموش نمی شود همانطور که همگان حاتم طایی را تنها به سخاوتش می شناسند وبس.

سعدی شیراز درگلستانش سخاوت را برتر از هرگونه شجاعت و دلیری می داند و میگوید:

حکیمی را پرسیدند ازسخاوت و شجاعت کدام بهتراست؟ گفت آن را که سخاوتست به شجاعت حاجت نیست.

و درادامه متذکر میشود که هرچه بیشتر بدهیم بیشتر می یابیم:

 زکات مال بدرکن که فضله رز را                    چوباغبان بزند بیشتر دهد انگور

 چنانکه درکلام خداوند می خوانیم: برخی از مردم پول خودرا سخاوتمندانه خرج می کنند ولی دارایی آنها بیشتر می شود. اسدی توسی شخص سخی را در حد یک نبی می داند و می گوید:

که بهتر هنر آدمی را ، سخاست                  سخا در جهان پیشه انبیاست

عطار نیشابوری افراد خسیس و بخیل  را لایق مرگ دانسته و درمقابل جایگاه افراد سخی را بهشت می داند:

سخاوت کن که سرهای بخیلان               نمی زیبد مگر درپای پیلان

 سخاوت کن که هرکس کو سخی بود         روانبود که گویم دوزخی بود

 

پس با توکل به خداوند سخاوتمند متعال، این نفس و وجود ناقص را بافیض بخشش و سخا تکامل بخشیده و خودرا هرچه بیشتر به خداوند شبیه تر و نزدیکتر می نماییم. چنانکه شاه نعمت اله ولی میگوید:

 نفس ناقص، بخیل خواهد بود            درسخاوت دخیل خواهد بود

    گرتوکل کند ، دوا یابد                    ورنه ،دائم علیل خواهد بود

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *