حضور خداوند

Spread the love

اینجا بشنوید

 حضور خداوند

ما بسیار خوشبختیم زیرا همواره خداوند در زندگی همگی ما حضور دارد. زیرا بدون او حتی نمی‌توانیم یک لحظه زنده بمانیم. اوست که به ما جان و روح عطا کرده و توان زیستن و نفس کشیدن به ما بخشیده است.

آیا همگان به او نیازمند نیستیم و او از همه بی‌نیاز؟

چنان‌که سعدی شیرازی می‌گوید:

از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق       از همه عالم نهان و بر همه پیدا

آری او همیشه در کنار ماست ولی ما، توان رؤیت او را نداریم.

حال تنها کافی است که در آئینه به خود بنگریم. چنان‌که حافظ می‌گوید:

در روی خود تفرجِ صنع خدای کن            کآئینه خدای نما می‌فرستمت

شیخ بهائی تا بدانجا پیش رفته است که می‌گوید ما فقط باید به یاد خداوند باشیم و تنها نام او را ذکر کنیم و هرآنچه غیر اوست و فکر می‌کنیم که با تحصیل علوم به او خواهیم رسید ناکافی و اشتباه است و نام و یاد او برای همگان جهت اثبات حضور او کافیست.

ای در طلب علوم، در مدرسه چند؟          تحصیل اصول و حکمت و فلسفه، چند؟

هرچیز به‌جز ذکر خدا وسوسه است         شرمی ز خدا بدار، این وسوسه، چند؟

سعدی نیز در گلستانش حضور خداوند را نه‌تنها تأکید می‌نماید بلکه می‌گوید هر آن‌چه او بخواهد همان بهترین است و حکم، حکم خداست:

هرچه رود بر سرم چون تو پسندی رواست       بنده چه دعوی کند، حکم، خداوند راست

و حافظ حتی خدمت به خداپرستان را هم جهت دریافت الطاف خداوندی مهّم می‌داند:

هر آن‌که جانب اهل خدا نگه دارد         خداش در همه حال از بلا نگه دارد

در کلام خداوند می‌خوانیم:

می‌دانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و برحسْب اراده او خوانده شده‌اند با هم در کارند و اگر از او اطاعت کنیم همه چیز برای خیریت ما خواهد‌بود. منوچهری همین نکته را می‌سراید:

آن خدائی که کند حکم قضای بد و نیک         جز به نیکی نکند، هرچه قضای تو کند

و از آن طرف می‌بینیم که شیخ بهائی با تأکید بسیار اطاعت از خداوند را فقط برای خود خداوند با ارزش می‌داند و کسانی را که به‌خاطر بهشت عبادت و پرستش حق را می‌کنند به شدّت سرزنش می‌نماید:

ای عاشق خام، از خدا دوری تو           ما با تو چه کوشیم؟ که معذوری تو

تو طاعت حق کنی به امید بهشت؟!       رو رو! تو نه عاشقی، که مزدوری تو

سعدی نیز در همین ارتباط می‌گوید که تنها باید به‌خاطر رضای خداوند عمل کرد نه منفعت خویش:

سعدی رضای دوست طلب کن نه حظّ خویش           عبد آن کند که رأی خداوندگار اوست

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *