همسرداری

Spread the love
اینجا بشنوید

همسرداری

آیا ازدواج انسان‌ها را اسیر و پایبند می‌کند؟ و یا باعث رشد و تغییر ایشان می‌گردد؟

کلام خداوند می‌فرماید: به هرحال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بی‌نیاز نیست، زیرا چنان‌که زن از مرد به‌وجود می آید، مرد از زن متولّد می‌شود. نه‌تنها هر دوی آن‌ها بلکه همه چیز متعلّق به خداست.

پس طبق کلام در می‌یابیم که زن و مرد مکمّل هم بوده و هر دو در کنار هم می‌توانند به رشد و آرامش رسیده و هم‌چنین هر دو متعلّق به خداوند بوده و فخری بر دیگری ندارند.

اوحدی مراغه‌ای می‌گوید که زن پرهیزکار و نیکو با همسر خود یکی خواهد شد.

زنِ پرهیزکار طاعت‌دوست           با تو چون مغز باشد اندر پوست

چنان‌که کلام خداوند تأکید می‌کند که ای زنان طوری از شوهران خود اطاعت کنید که از خداوند اطاعت می‌کنید و ای مردان باید همان‌طور که بدن خود را دوست دارید، زنانتان را دوست بدارید.

نظامی هماهنگی و یکرنگی و همسوئی زن و مرد را در ازدواج مهّم دانسته و معتقد است که در انتخاب همسر، شباهت خوی و رفتارظاهری و باطنی لازم است.

مرا چون من کسی باید به ناموس              که باشد همسر طاووس، طاووس

از طرفی می‌بینیم همسرانی که پرخاشگر و ناآرامند چگونه می‌توانند یک زندگی را پر از درد و فریاد کنند چنان‌که کلام خداوند می‌گوید: سکونت در بیابان بی‌آب و علف بهتر است از زندگی با زن ستیزه‌جو!

و وحشی‌بافقی نیز می‌سراید:

چو سرکه همسرای پشه افتاد               نیاید از سرایش غیر فریاد

و چه بسیار زیباست زنی که با پاکی و نجابتش خانه‌ای را روشن و نورانی گرداند:

زنِ مستور، شمع خانه بوَد              زن شوخ ، آفت زمانه بوَد

و هرگاه زن و مرد به وصال یکدیگر درآیند و با هم یکی شوند طبق کلام خداوند آن‌چه را که خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد.

پس در نهایت، ازدواجی که براساس پاکی و صداقت و ایمان و گذشت بنا گردد، شیرین است و پایدار. چنان‌که نظامی می‌گوید: از خودگذشتگی و جان‌فشانی، راه راستین انتخاب همسروهمسرداری است  نه غرور :

در پای تو‌ام به سرفشانی               همسر مکنم به سرگرانی

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *