و خداوند مرا تعلیم داد و دانستم

و خداوند مرا تعلیم داد و دانستم

ارسال در فیس بوک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *